Algemene Voorwaarden Internet Projects te Lichtenvoorde

Artikel 1. Definities
1.1 Internet Projects, gevestigd aan de Herman Olijslagerstraat 7, 7132 CN te Lichtenvoorde.

1.2 Klant: elke natuurlijke- of rechtspersoon die met Internetprojects een overeenkomst aangaat.

1.3 Overeenkomst: Het contract, al dan niet schriftelijk maar tenminste door Internet Projects bevestigd, tussen Internet Projects en klant waarin de dienst en/of de levering is omschreven, de prijs en eventuele bijzondere bedingen.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van en met Internet Projects.

1.5 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-06-2012. Zij vervangen eerdere algemene voorwaarden van Internet Projects.

1.6 Door klant gehanteerde algemene voorwaarden waaronder ook inkoopvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.8 Indien Internet Projects niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Internet Projects in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9 In deze voorwaarden wordt onder “schriftelijk” tevens e-mailverkeer verstaan.
Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Een overeenkomst betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Internet Projects en/of het leveren van producten komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging of een bevestiging per e-mail door klant van de door Internet Projects uitgebrachte aanbieding.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen, en/of uitbreidingen van de opdracht of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien dit tussen partijen schriftelijk en/of per e-mail is overeengekomen.

2.3 Afspraken en/of toezeggingen, die niet in de aanbieding of offerte zijn vermeld en die na de aanbieding of offerte niet conform artikel 2.2 schriftelijk zijn vastgelegd, zullen worden geacht te zijn vervallen.

2.4 Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van klant, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Internet Projects afzonderlijk aan klant in rekening worden gebracht.

2.5 Wanneer in offertes en/of bevestigingen kennelijke verschrijvingen en/of telfouten voorkomen, is Internet Projects hieraan niet gebonden.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Internet Projects niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Prijzen

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen tijdstip van offerte en het moment, waarop de overeengekomen werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten, energiekosten, kosten van domeinregistratie etc. behoudt Internet Projects zich het recht voor deze verhogingen aan klant in rekening te brengen.

3.2 De in de offerte/overeenkomst vermelde totaalprijs een richtprijs. De definitieve prijs wordt vastgesteld na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door nacalculatie op grond van de in de offerte vermelde gegevens.

3.3 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Artikel 4. Betaling

4.1 Betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder beroep op verrekening.

4.2 Wanneer binnen 60 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden heeft Internet Projects het recht alles m.b.t. tot inning van de vordering uit handen te geven. Alle kosten daaraan verbonden komen voor rekening van Klant.

4.3 Internet Projects behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen / diensten, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

4.3 Bij alle overeenkomsten heeft Internet Projects het recht om aan klant een voorschotnota te zenden. Deze voorschotnota dient voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden op een door Internetprojects op te geven rekening te zijn voldaan. Het restant van de totaal prijs wordt periodiek gedurende de looptijd van de overeenkomst in rekening gebracht.

4.4 Na beëindiging van een overeenkomst, op welke wijze dan ook, zal Internet Projects klant een eindafrekening toezenden.
Artikel 5. Annulering, Duur en beëindiging.

5A.  Webdesign en development

5A.1 Indien een klant een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, heeft Internet Projects het recht om de overeengekomen werkzaamheden niet uit te voeren, dan wel voortijdig te beëindigen. Een op deze gronden door Internet Projects beëindigde opdracht wordt geacht door klant geannuleerd te zijn. De hieraan verbonden kosten komen conform het in 5A.4 gemelde geheel voor rekening van klant.

5A.2 Internet Projects heeft het recht een overeengekomen opdracht te annuleren c.q. voortijdig te beëindigen, indien de uitvoering hiervan strijdig zou zijn met de goede zeden, dan wel met een wettelijke of een ander van overheids wege gegeven voorschrift, dan wel inbreuk zou maken op rechten van derden. Internet Projects heeft eveneens het recht om opdrachten te weigeren, dan wel de uitvoering hiervan te staken, wanneer zou blijken, dat het uitvoeren van de opdracht de goede naam Internet Projects direct of indirect zou kunnen schaden.

5A.3 Voor een annulering c.q. voortijdige beëindiging door Internet Projects van een overeengekomen opdracht op een hiervoor art. 5A.1 of 5A.2 omschreven gronden zal Internet Projects nimmer aansprakelijk zijn, terwijl klant Internet Projects in een dergelijk geval zal vrijwaren van eventuele aanspraken van derden.

5A.4 Indien de overeengekomen opdracht door klant wordt verschoven of geannuleerd, worden de door Internet Projects reeds geleverde diensten en/of producten en de gederfde winst van Internet Projects in rekening gebracht. Tevens komende reeds door Internet Projects gemaakte kosten met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden te allen tijde volledig voor rekening van klant. Onder de hiervoor gemelde kosten worden uitdrukkelijk mede begrepen: de door derden aan Internetprojects in rekening te brengen annuleringskosten of andere kosten ingeval van aan derden uitbestede werkzaamheden.

 

Artikel 5B. Webhosting, domeinregistratie en BRIKS website CMS

5B.1 Webhosting, domeinregistratie en BRIKS website CMS overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

5B.2 Webhosting, domeinregistratie en BRIKS website CMS overeenkomsten worden jaarlijks met de periode van 1 jaar verlengd, de opzegtermijn is 2 maanden.

5B.3 Internet Projects heeft te allen tijde het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a. klant (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

b. klant in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend;

c. klant een verzoek tot schuldsanering op grond van de WSNP is aangevraagd of die aanvraag is gehonoreerd;

d. de onderneming van klant wordt geliquideerd;

e. de ondernemingsactiviteiten van klant feitelijk worden gestaakt;

f. klant in verzuim is;

g. beslag op zaken van klant wordt gelegd waardoor klant niet meer de vrije beschikking over zijn gehele vermogen heeft.

5B.4 Internetprojects behoudt bij ontbinding al zijn rechten uit de wet en de overeenkomst.

5B.5 Elke beëindiging door klant dient schriftelijk ingediend te worden bij Internet Projects.

5B.6 De wegverhuizing van domeinnamen dient voor de verlengdatum plaats te vinden, mits dit te laat gebeurt wordt de domeinnaam verlengd en gefactureerd aan klant.
Artikel 6. Reclames

6.1 Klachten betreffende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Internet Projects dienen door klant, binnen 14 dagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Internet Projects kenbaar te worden gemaakt, zulks of straffe van verval van elke aanspraak terzake. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Internetprojects in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Internetprojects daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Internetprojects spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op een zodanige wijze dat noch die werkzaamheden, noch het resultaat daarvan strijdig zijn met de wet, de Nederlandse Reclame Code of de daarbij behorende bijzondere Codes. Mocht zich evenwel toch een strijdigheid met een van die regelingen voordoen, dan is Internetprojects behoudens opzet of grove schuld aan haar zijde, of aan de zijde van leidinggevende ondergeschikten, daarvoor en/of de gevolgen daarvan niet aansprakelijk. Internetprojects heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting.

7.2 Internetprojects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Internetprojects is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Indien Internetprojects aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Internetprojects beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 Internetprojects is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Internetprojects is niet aansprakelijk voor de gevolgen van downtime van een website.

7.6 Internetprojects is nimmer aansprakelijk voor verschillen tussen digitale en schriftelijke weergave van zaken. Klant draagt hiervoor het volledige risico.

 

Artikel 8. Auteursrecht, Ideeën, ontwerpen illustraties etc.

8.1 Al het door Internetprojects geleverd is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet verveelvoudigd worden door partijen anders dan Internetprojects.

8.2. Alle van Internetprojects afkomstige ideeën, ontwerpen en werkstukken -oorspronkelijk, gewijzigd en/of definitief- blijven eigendom van Internetprojects. Internetprojects wordt beschouwd zowel voor zich, als voor een of meer van de bij of voor Internetprojects werkzame personen of ondernemingen, als rechthebbenden op alle industriële intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen daaronder begrepen, tekeningen, modellen, geschriften en andere auteursrechtelijke werken in de zin van de Auteurswet en/of Benelux Tekeningen- en Modellenwet en/of enige andere wet terzake van intellectuele en/of industriële eigendom. Per overtreding is het de (potentiële)klant gehouden alle door Internetprojects geleden schade te vergoeden.
Artikel 9. Overmacht

9.1 Internetprojects is nimmer aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor risico van Internetprojects behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Internetprojects, vervoersmoeilijkheden, bedrijfsbezetting, werkstakingen, stroomstoringen, internetstoringen, computerstoringen, serverstoringen, in- en uitvoerbelemmeringen en overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.2 Indien de overnacht 1 weel heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 1 week zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. Klant dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmacht toestand intrad.
Artikel 10. Toepassing recht en geschillen

10.1 Op alle door Internetprojects uitgebrachte offertes, alsmede op de totstandkoming, geldigheid, uitleg en/of tenuitvoerlegging van alle met haar gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit met Internetprojects gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de kennisneming van de bevoegde rechter te Zutphen/Arnhem, onverminderd het recht van Internetprojects het geschil te brengen voor de rechter.

10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 11. Wijziging en werking van algemene voorwaarden.

11.1 Internetprojects heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

11.2 Indien Internetprojects de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Internetprojects de wijzigingen tijdig bekend maken.

11.3 Na beëindiging van de overeenkomst zullen de algemene voorwaarden nawerking hebben voor zover dat voortvloeit uit de aard van de bepalingen.

11.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.